Takahashi Pharma

Takahashi Pharma ist der größte Pharma-Konzern im Sprawl. Er stellt auch Cyberware her.

Uhr: 12:00

Takahashi Pharma

Der Sprawl DanielBa